Buitengewoon verlof

Gedurende het schooljaar bereiken ons vaak verzoeken om vrije dagen (buitengewoon verlof). De directie is gebonden aan de Leerplichtwet, die op uitvoering gecontroleerd wordt door de leerplichtambtenaar. Bij ongeoorloofd verzuim zullen wij dit moeten melden aan de leerplichtambtenaar.

Een samenvatting uit de Leerplichtwet:

  • verlof voor 4-jarigen: deze kinderen zijn niet leerplichtig. Officieel hoeft u geen verlof aan te vragen. Wel is het heel plezierig als u ons tijdig op de hoogte stelt.
  •  extra verlof voor 5-jarigen: in zeer bijzondere omstandigheden, in overleg met de directie, kunnen 5-jarige kinderen 5 uur per week extra vrij krijgen (bijvoorbeeld op medische indicatie). Verder geldt dezelfde regeling als hieronder.
  • extra verlof voor 6 tot 17-jarigen: voor kinderen tussen 6 en 17 jaar kan verlof buiten de officiële schoolvakanties alleen worden toegestaan wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden, zoals:
  • verhuizing
  • huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van een naast familielid
  • het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders, groot- of overgrootouders
  • als het de eerste en enige mogelijkheid tot vakantie betreft in een schooljaar (de werkgever moet hiervoor een verklaring afgeven
  • Alleen in voornoemde gevallen mag de directie uw kind buitengewoon verlof geven, tot maximaal 10 dagen per jaar.
  • Voor een extra vakantie buiten de schoolvakanties om kan slechts in uitzonderlijke gevallen als een gewichtige omstandigheid worden aangemerkt: • werkomstandigheden: een ouder kan als werknemer of als zelfstandige in verband met zijn of haar werk niet tijdens de schoolvakantie verlof nemen • medische- /sociale omstandigheden: een extra vakantie is noodzakelijk op grond van medische of sociale indicatie. Buitengewoon verlof kunt u aanvragen d.m.v. een formulier dat u kunt downloaden van de website.

docxFormulier_aanvragen_extra_verlof_versie_2021.docx

Copyright © cbsoene.nl